IFE – ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una dis capacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
De cares al curs 17-18 estem treballant per a que aquests estudis es puguin cursar a l’Institut Pla Marcell en la especialitat de Cura d’animals i plantes.
El període de presentació de sol·licituds és de l’1 al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ:

Sol·licitud

20816-sollicitud-IFE.pdf

Documentació que cal presentar en tots els casos:

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne, si en disposa.

– Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria, en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, o alumne amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables):

– Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.

– Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.

– Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

b) Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2016-2017:

– Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post obligatoris

– No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: l’acreditació d’aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

MÉS INFORMACIÓ A:

PUBLICDOC - PLAMARCELL - RESOLUCIÓ 1612815.pdf

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/cura-animals/

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat